ධනාත්මක චින්තනය – පරසිද්ධ රැප් සින්දු කියන එමිනම්ගේන් පාඩම්

ධනාත්මක චින්තනය - එමිනම්ගෙන් පාඩම්

ධනාත්මක චින්තනය ගොඩ නගා ගන්න ලොක පරසිද්ධ රැප් සින්දු කියන එමිනම්ගේන් පාඩම්

එමිනම්ගේ ධනාත්මක චින්තනය

ධනාත්මක චින්තනය 1.ඔයාගේ සිහින එක එල්ලේම හඹා යන්න.

ධනාත්මක චින්තනය 2.ඔයාට පුලුවන් දේවල් විතරක් හිතන්න

ධනාත්මක චින්තනය 3.කිසි දෙයක් මග නතර කරන්න එපා.

එමිනම් මහත්තයා …

හිතේ දුක මර්දනය කරන හැටි

හිතේ දුක නැති කරගන්නේ කොහොමද

හිතේ දුක නැති කරගන්න පුලුවන් කරම මෙන්න.


හිතේ දුක නැති කරගන්න විදි කීපයක් තියෙනවා

1. එලියට යන්න ටිකක්

2. පොඩි වියායාමයක් කරන්න

3. කාට හරි කතා කරන්න

4. ඔයාගේ හිතේ

හිතේ කනස්සල්ල (Anxiety) කියන්නේ මොකක්ද?

What is anxiety disorder in sinhala - sinhala motivational video හිතේ කනස්සල්ල කියන්නේ මොකක්ද

හිතේ කනස්සල්ල තියෙනවද? අද මම කතා කරන්නේ Anxiety එහෙම නැත්නම් හිතේ නිතර ඇතිවෙන බය, කම්පනය සහ කනස්සල්ල ගැන.


හිතේ කනස්සල්ල කියන්නේ මොකක්ද?

දැන් හිතන්නකො ඔයාට මම කියනවා මේ දැන් එක …

බය නැතුව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද?

බය නැතුව ජීවත් වෙන හැටි

බය නැතුව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා 50 සෙන්ට්ස් කියන රැප් ඩයල් එක ලියපු පොතක් ඇසුරෙන්, හදපු පොඩි විඩියො එකක් අද අපි කතා කරනවා.

බය නැතුව ඉන්නනම් කරන්න ඔන මුලික දේවල්

ලොකේ ඇති සැටියෙන් දැන ගන්න

50 සෙන්ට් ලොකේ කියන හරියටම …

පාඩම් කිරීමේ ක්‍රම – මතක තියා ගන්න ලේසි චන්කින් කරමය

පාඩම් කිරීමේ ක්‍රම - චන්කින් technique එක

පාඩම් කිරීමේ ක්‍රම – අද මම කතා කරන්නේ මතක තියා ගන්න අමාරු දේවල් ලේසියෙන් දිරව ගන්න පුලුවන් කරන්න පුලුවන් චන්කින් technique එක ගැන.

පාඩම් කිරීමේ ක්‍රම – චන්කින් කරමය මෙන්න විදියට අපිට පැහැදිලි කර ගන්න පුලුවන්.

1. මුලින්ම පාඩම් කරන්න …

Skip to toolbar